Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Vormgeving omslag: Wim Zaat, Moerkapelle Zetwerk: Velotekst (B.L. van Popering), 's-Gravenhage Druk en afwerking: Ten Brink Meppel b.v., Meppel

© Nederlandse Taalunie, 1996

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means without written permission from the publisher.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door midde' van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 90 12 08240 4

TSSN 0Q9 1 -S7 1 O C\7r.^r-,0tta«\