Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Woord vooraf

Nadat de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse Taalunie in 1993 de 'Lijst van landnamen' (Voorzetten 41) had uitgebracht, heef de Algemeen Secretaris op 7 december 1993 een Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen II ingesteld.

De Werkgroep was als volgt samengesteld:

Voorzitter:         prof. dr. R. Rentenaar (P.J. Meertens-Instituut Amsterdam)

Leden:               de heer K. Boumann (Europese Commissie)

de heer P. Cockx (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) mevr. prof. dr. M. Devos (R.U. Gent) de heer M. Eelen (Belga) de heer J.P. van Groesen (ANP) prof. dr. W. van Langendonck (K.U. Leuven) prof. dr. F.J. Ormeling (Universiteit Utrecht) dr. G. Verhoeven (Nederlandse Taalunie) drs. G.P. Visser (Ministerie van Buitenlandse Zaken) Secretaris:          mevr. J. Balteau (Nederlandse Taalunie)

De Werkgroep kreeg de opdracht, "een lijst samen te stellen met namen van belangrijke steden, anders dan hoofdsteden van landen, regio's, eilanden, gebergte zeeën, meren, rivieren en andere geografische entiteiten die niet voorkomen in c 'Lijst van landnamen'". De Werkgroep kreeg daarbij de vrijheid zelf te beslisse: welke namen zij in de lijst wilde opnemen, op voorwaarde dat zij in ieder geval alle namen zou vermelden "die met enige frequentie in Nederlandstalige geschr ten gebruikt worden". Een tweede voorwaarde luidde, dat de Werkgroep diende "uit te gaan van de beginselen zoals die verwoord zijn door de Werkgroep Buite landse Aardrijkskundige Namen I en van de wijze waarop deze beginselen zijn toegepast op de namen van landen en hun hoofdsteden". Dit hield in dat zij ziet had te houden aan de Spellingwet (1947), het Spellingbesluit (1946) en de Woo denlijst van de Nederlandse Taal (1954 en 1995) en dat zij rekening had te houc met resolutie 13 van de 'Fifth United Nations Conference on the Standardizatio of Geographical Names' (Montréal, 18-31 augustus 1987).