Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Aangezien de Werkgroep een voorstel is gevraagd dat geldig is voor het hele r-derlandse taalgebied, is het begrip 'buitenlands' taalkundig-staatkundig opgev: en wel in die zin dat alle gebieden buiten Nederland en Vlaanderen voor haar ' tenland' vormen. Uiteraard houdt dit geen politieke uitspraak in. Tegelijkertijd heeft de Werkgroep zich de beperking opgelegd alleen die name: op te nemen waarvoor in Nederland of Vlaanderen een vrij algemeen geaccepti de eigen vorm bestaat, zoals Turijn, Lombardije, Indische Oceaan, Nijl e.a. Te aanzien van alle andere buitenlandse aardrijkskundige namen adviseert de Wer groep, in navolging van de 'Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names', het zogenaamde 'bronprincipe' te vo gen. Dit houdt in dat men uitgaat van de officiële naam, hetzij zoals hij in de ta van het land zelf in Latijns schrift wordt geschreven, hetzij zoals hij in Latijns schrift wordt getranscribeerd of getranslitereerd volgens een door het land zelf aanbevolen omzettingssysteem, bij voorbeeld Lazio, Rocky Mountains, Kobe ei

Na het voltooien van haar werkzaamheden heeft de Werkgroep van de Algemei Secretaris het verzoek gekregen de 'Lijst van landnamen' aan een revisie te on< werpen en vervolgens beide lijsten samen uit te brengen. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de inrichting van de publicatie die hier wordt gepresentee In de 'Lijst van landnamen' zijn de namen van alle officieel erkende landen en hun hoofdsteden opgenomen, ongeacht de vorm die daarvoor in Nederland en Vlaanderen wordt gebruikt, alsmede de daarbij behorende bijvoeglijke naamwc den en inwoneraanduidingen. De lijst van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen II vermeldt daarentegen alleen buitenlandse aardrijks kundige namen indien daar een Nederlandse vorm voor gangbaar is. Uit praktische overwegingen heeft de Werkgroep er voor gekozen de gegevens uit de lijsten te integreren en tot één namenlijst samen te voegen.

De Werkgroep stelt er prijs op de secretaris te bedanken voor haar inzet bij het vaardigen van de lijst.

R. Rentenaar (voorzitter)