Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Inleiding

1 Uitgangspunten en samenstelling van de lijst

1.1 Exoniem versus endoniem

Eigennamen roepen vaak emoties op. Dat geldt niet alleen voor persoonsnamen, maar ook voor aardrijkskundige namen, zelfs als die worden gedragen door plaatsen buiten ons taalgebied. Eeuwenlang hebben taalgebruikers buitenlandse aardrijkskundige namen waar zij weet van kregen, weergegeven in een vorm die was aangepast aan de Nederlandstalige naamkundige praktijk. Er vonden aanpassingen plaats aan het Nederlands en vaak ook vertalingen van naamdelen die hun equivalenten hadden in de Nederlandse woordvoorraad. De naamvormen die hier van het resultaat zijn, noemt men 'exoniemen'. Vrij snel hebben specialisten uit de kringen van cartografie en media zich echter verzet tegen deze veranderingen van buitenlandse aardrijkskundige namen. Zij zijn van oordeel dat wij namen uit andere landen moeten gebruiken in de vorm zoals die in die landen zelf geldt, of in het geval van landen met een niet-Latijns schrift - in een vorm die beantwoord aan het door het bewuste land aanbevolen omzettingssysteem. Dergelijke naamvc men noemt men 'endoniemen'.

Zowel de voorstanders van het gebruik van exoniemen als degenen die vinden dat men zich zoveel mogelijk moet bedienen van endoniemen menen het recht aa hun zijde te hebben, de eersten omdat zij niet inzien waarom het gebruik van het Nederlands bij de landsgrenzen zou moeten ophouden, de laatsten omdat zij van oordeel zijn dat het gebruik van eigen Nederlandse naamvormen de international* communicatie en dus het functioneren van de namen belemmert.

Daar komt nog bij dat de aard van het medium waarin een naam wordt gebruik een rol kan spelen bij de keuze voor de ene of de andere naamvorm. Op autokaar ten, in adreslijsten, reistabellen enz. zal men zoveel mogelijk voor endoniemen kiezen, terwijl vervaardigers van onderwijsmateriaal en van publicaties over cult rele verbindingen met andere landen vaker exonymische vormen zullen toepassei

Bij het opstellen van haar lijst is de Werkgroep in de eerste plaats uitgegaan van de praktijk. Het valt niet te ontkennen, dat de partij die het aantal exoniemen in het Nederlands zoveel mogelijk wil beperken, op het ogenblik het tij mee heeft.

T^ïe* intpmatiAnalicAriTirr \/an Af* niPiiu;cvr»r\r7ii»ninfTP>n Af* tnptiQmP \/dn Y\f*t hnitpn.