Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 9

Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland, een inventarisatie van cursussen naar doel en opbrengst

S. Verhallen
1987
240 pagina's

DEEL I

Inleiding

1   Probleem- en doelstelling van het onderzoek ................................... 13

2   Bronnen en literatuurverzameling .................................................. 15

DEEL II

Overzicht cursussen/activiteiten Nederlands als T2 in Nederland

1   Inleiding .................................................................................... 19

   1 De aandachtspunten ................................................................ 19

   2 Welke activiteiten komen aan bod ............................................. 20

   3 Gehanteerde begrippen ............................................................ 21

   4 Kwantitatieve informatie over de doelgroep ................................. 24

   5 De onderwijsinhoudelijke component .......................................... 25

   6 Financieringsmogelijkheden ...................................................... 27

   7 Overige aandachtspunten ......................................................... 28

Activiteiten gericht op instroom voortgezet (dag-)onderwijs

2   Internationale schakelklassen voor voortgezet onderwijs: I.S.K.'s ........ 31

3   Kort-middelbaar beroepsonderwijs: K.M.B.O. ................................ 36

4   Schakelcursussen middelbaar beroepsonderwijs ................................ 42

5   Hoger beroepsonderwijs: H.B.O. ................................................... 47

6   Dagcursus Nederlands voor lerarenopleidingen P.A.B.O. en N.L.O ..................................................................... 52

7   Universiteiten en hogescholen ....................................................... 55

8   Voorbereidend jaar vluchtelingenstudenten (V.J.V.) ........................ 62

Beroepsvoorbereidende en beroepsbegeleidende educatie

9   Centra voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening: C.B.B. ................. 69

10   Centra voor vakopleiding voor volwassenen: C.V.V. ........................ /a>

11   Vormingscentra voor werkende jongeren en deeltijd-K.M.B.O. .......... 78

12   Cursussen jeugdige werklozen: C.J.W. ............................................ 84

13   Beroepskwalificerende educatie: B.K.E. .......................................... 89

14   Beroepsbegeleidend onderwijs: Streekscholen ................................... 95

Algemene en categoriale educatieve voorzieningen voor volwassenen

15   Dag-en avondonderwijs voor volwassenen ..................................... 103

16   Volksuniversiteiten ..................................................................... 110

17   Vormingscentra voor jong-volwassenen: V.J.V. .............................. 114

18   Projecten educatie minderheden ................................................... 120

19   Projecten intensieve taalcursussen: I.T.C. ....................................... 132

20   Alfabetiseringsprojecten .............................................................. 139

21   Commerciële taleninstituten ........................................................ 147

22   Taalcursussen in gevangenissen .................................................... 156

23   Taalcursussen voor vluchtelingen ................................................. 160

24   Drie educatieve centra in grote steden ........................................... 166